Skip to main content

Concurs Planuri de afaceri

Cine se poate înscrie la concurs?

 • cursanți din cadrul proiectului, care au absolvit programul de formare Competențe antreprenoriale, nivel specializare;
 • alte persoane din regiunea de Vest, care nu au participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului, însă numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.

Când?

Calendarul va fi stabilit și va fi anunțat cu minim 7 zile lucrătoare înainte de data de începere a perioadei de depunere a dosarelor, prin afișare la sediul Solicitantului, inclusiv pe site-ul dedicat proiectului. În calendarul de înscriere, se va menționa perioada depunerii, locația, perioada de evaluare, afișarea rezultatelor și perioada de depunere a contestațiilor și afișare a rezultatelor după soluționarea contestațiilor.

Cum?

Se elaborează și se depune un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente inserate într-un dosar plic:

 • Formular de înscriere (Anexa nr. 4);
 • Planul de afaceri completat (Anexa nr. 5), însoțit de bugetul schemei (Anexa 5.1) și eventuale anexe ale planului;
 • Declarație pe proprie răspundere privind acordul pentru prevederile și regulile concursului stabilite prin metodologie, precum și privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa nr. 9);
 • Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese (Anexa nr. 10);
 • Declarație de sustenabilitate cu privire la menținerea locurilor de muncă  (Anexa nr. 11);
 • Adeverință student/angajat;
 • Copie dupa diploma ultimelor studii absolvite (copie conform cu originalul);
 • Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul);
 • Copie a certificatului de naștere (copie conform cu originalul);
 • Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (copie conform cu originalul).

Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să conțină toate documentele indicate mai sus;
 • documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso;
 • documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente;
 • toate documentele depuse se semnează în original pe fiecare pagină, în colţul din dreapta jos, iar pe documentele depuse în copie se va menţiona “conform cu originalul”, lângă semnătură.

Evaluare și selecție

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de evaluare în care vor fi implicați cel puțin un reprezentant al mediului de afaceri (antreprenori, organizații patronale etc.) din regiunea de implementare a proiectului și un reprezentant al instituțiilor financiar-bancare sau nonbancare, respectiv un Expert evaluare planuri de afaceri din cadrul Solicitantului.

Comisia de evaluare a planurilor de afaceri va analiza dosarele candidaților și va evalua planurile de afaceri scrise și depuse conform indicațiilor din Metodologia de selecție a planului de afaceri.

În urma evaluării de către comisia de evaluare aleasă pentru prezentul proiect, se vor afișa rezultatele, în termen de 5 zile lucrătoare de la aceasta dată, fiind prevăzute 5 zile lucrătoare pt. depunerea contestațiilor, respectiv 5 zile lucrătoare pt. afișarea rezultatelor după contestații.

Selecția planurilor de afaceri din fiecare sesiune se va realiza prin dispunerea planurilor de afaceri eligibile în ordinea descrescătoare a punctajelor primite, până la epuizarea bugetului.