Skip to main content

Înscriere în grupul țintă

Dosarul de înscriere se poate depune personal la una din următoarele adrese:

 1. Pentru studenți: Sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA), Str. Pestalozzi, nr. 16, sala P06
  Persoană de contact: DOGARU Dorin Mădălin –
 2. Pentru angajați: Sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT), Str. Piața Victoriei nr. 3
  Persoana de contact: Ana Maria Kormany –

Pentru înscrierea în grupul țintă, se va depune un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente inserate într-un dosar plic:

 1. Formular de înregistrare grup țintă (Anexa nr. 1 din Metodologia de selecție a GT);
 2. Declarație de consimțământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale (Anexa nr. 2 din Metodologia de selecție a GT);
 3. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa nr. 3 din Metodologia de selecție a GT);
 4. Cerere înscriere în proiect (Anexa nr. 4 din Metodologia de selecție a GT);
 5. Declarație pe propria răspundere privind statutul social și profesional (Anexa nr. 5 din Metodologia de selecție a GT);
 6. Declarație pe proprie răspundere privind modificarea statutului social (Anexa nr. 6 din Metodologia de selecție a GT);
 7. Declarație pe proprie răspundere privind deținerea/participarea în cadrul unei afaceri (Anexa nr. 7 din Metodologia de selecție a GT);
 8. Accept de folosire a fotografiilor/filmare video (Anexa nr. 8 din Metodologia de selecție a GT);
 9. Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul);
 10. Copie a certificatului de naștere (copie conform cu originalul);
 11. Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (copie conform cu originalul);
 12. 12.1. Pentru studenți: Adeverință eliberată de Secretariatul Facultății, semnată și ștampilată, prin care se atestă calitatea de student(ă) înmatriculat(ă) la o instituție de învățământ superior din regiunea Vest, în cazul în care candidatul este student și aparține categoriei de vârstă 18-25 de ani;
  12.2. Pentru angajați: Adeverință de la locul de muncă actual, valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă calitatea de angajat.
 13. Copie a diplomei de licență sau de master care atestă calitatea de absolvent (dacă este cazul).

Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să conțină toate documentele indicate mai sus;
 2. documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso;
 3. documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente;
 4. toate documentele depuse se semnează în original pe fiecare pagină, în colțul din dreapta jos, iar pe documentele depuse în copie se va menționa “conform cu originalul”, lângă semnătură.

Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza conform principiului ”primul venit, primul servit”, respectând Metodologia de selecție a GT.

Calendarul de selecție (Anexa nr. 9 din Metodologia de selecție a GT) va fi stabilit și va fi anunțat în cadrul lansării selecției, cu minim 5 zile lucrătoare înaintea începerii perioadei de depunere a dosarelor de înscriere.

Dosarul de înscriere (întocmit conform mențiunilor anterioare) va fi depus la sediul fiecărui partener, într-un exemplar original, pe bază de semnătură.

Se vor verifica dosarele de înscriere din perspectiva îndeplinirii condițiilor menționate anterior, respectiv:

 1. eligibilitatea candidatului (îndeplinirea condițiilor menționate la punctul 2 din Metodologia de selecție a GT);
 2. eligibilitatea dosarului de înscriere (îndeplinirea condițiilor menționate la punctul 4 din Metodologia de selecție a GT).

Solicitantul și partenerul vor respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr.677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr.506/2004.